Fernando Vilela, tradición e modernidade / tradición y modernidad / tradition and modernity

O ilustrador brasileiro Fernando Vilela representa unha nova estética para a ilustración latinoamericana na cal o autor, sen renunciar á tradición icónica da súa cultura, tende novas pontes cara a técnicas, contidos e formas de contar absolutamente vencelladas coa linguaxe da arte contemporánea, das novas tecnoloxías e mesmo dos medios de comunicación. Unha selección da súa obra estará presente na exposición ilustraMundos. Máis información sobre o autor: http://www.artebr.com/fernando/lilu_lampi.html

El ilustrador brasileño Fernando Vilela representa una nueva estética para la ilustración latinoamericana en la cual el autor, sin renunciar a la tradición icónica de su cultura, tiende nuevos puentes hacia técnicas, contenidos y formas de contar absolutamente vinculadas con el lenguaje del arte contemporáneo, de las nuevas tecnologías e incluso de los medios de comunicación. Una selección de su obra estará presente en la exposición ilustraMundos. Más información sobre el autor: http://www.artebr.com/fernando/lilu_lampi.html

The Brazilian illustrator Fernando Vilela represents a new aesthetics for the Latin-American illustration in which the author, without resigning the tradition of his culture, stretches new bridges towards technologies, contents and ways of expression absolutely linked to the language of the contemporary art, of the new technologies and enclosedly of the mass media. A selection of his work will be present in the exhibition ilustraMundos. More information about this author: http://www.artebr.com/fernando/lilu_lampi.html

Advertisements
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Elena Odriozola, ofrecendo algo máis / ofreciendo algo más / giving something more

A ilustradora vasca Elena Odriozola chegou á ilustración despois duns anos dedicados á publicidade. Desde hai anos ocupa un lugar destacado no libro infantil español, ofrecendo un estilo inconfundible no que a utilización da cor branca ou dos espazos baleiros sempre chama a atención. Ademais de expoñer a súa obra en ilustraMundos, participará no congreso Ilustrando a Diversidade ofrecendo unha entrevista-debate sobre a súa obra. Máis información sobre esta autora en:  http://www.trazosdetinta.com/elena-odriozola-una-princesa-alternativa.php

La ilustradora vasca Elena Odriozola llegó a la ilustración tras unos años dedicada a la publicidad. Desde hace años ocupa un lugar destacado en el libro infantil español, ofreciendo un estilo inconfundible en el que la utilización del color blanco o de los espacios vacíos siempre llama la atención. Además de exponer su obra en ilustraMundos, participará en el congreso Ilustrando la Diversidade  ofreciendo una entrevista-debate sobre a su obra. Más información sobre esta autora en:  http://www.trazosdetinta.com/elena-odriozola-una-princesa-alternativa.php

The Basque illustrator Elena Odriozola came to the illustration after some years dedicated to the advertising. Her position in the Spanish children’s book is very important from some years ago, offering an unmistakable style in which the utilization of white color or the empty spaces are always an author ‘s mark. She will present her work in ilustraMundos as well as in the congress Illustrating Diversity, where she will participate in an interview-debate about her work. More information about this artist in: http://www.trazosdetinta.com/elena-odriozola-una-princesa-alternativa.php

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

David Pintor, á procura da diversidade / en busca de la diversidad / looking for diversity

O ilustrador galego David Pintor ten demostrado un especial interese en ofrecer a través da súa obra un percorrido por diversidade de estilos, técnicas e culturas. A prensa, o libro infantil, o álbum ilustrado recollen a obra deste autor cada vez máis internacional. Participará na exposición ilustraMundos e no congreso internacional Ilustrando a Diversidade, formando parte da mesa redonda “Arte e ilustración: binomio ou redundancia?” (martes, 21 de febreiro de 2012, ás 19 horas). Máis información sobre este artista en: http://www.davidpintor.com/

El ilustrador gallego David Pintor ha demostrado un especial interés en ofrecer a través de su obra un recorrido por diversidad de estilos, técnicas y culturas. La prensa, el libro infantil, el álbum ilustrado recogen la obra de este autor cada vez más internacional. Participará en la exposición ilustraMundos y en el congreso internacional Ilustrando la Diversidad, formando parte de la mesa redonda “Arte e ilustración: binomio o redundancia?” (martes, 21 de febrero de 2012, a las 19 horas).  Más información sobre este artista en: http://www.davidpintor.com/

The Galician illustrator David Pintor shows a special interest to offer across his work a tour for diversity of styles, technics and cultures. Newspapers, children’s books, picture books gather the work of this author increasingly internationally. He will participate in ilustraMundos exhibition and in the international congress Illustrating Diversity (round table “Art and illustration: binomial or redundancy?”, Tuesday, 21 February 2012, 19 h). More information about this artist in http://www.davidpintor.com/

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Kristina Sabaite, a tenrura das cousas pequenas / la ternura de las pequeñas cosas / tiny things’s tenderness

A ilustradora lituana Kristina Sabaite será a encargada de ofrecer outra das miradas desde e a prol da diversidade que caracterizara a exposición ilustraMundos. Un punto de vista íntimo e persoal do cotián e a atención ao protagonismo das pequenas cousas forma parte da súa aposta como artista. Máis información sobre a súa obra: http://kristinasabaite.blogspot.com/

La ilustradora lituana Kristina Sabaite será la encargada de ofrecer otra de las miradas desde y a favor de la diversidad que caracterizara la exposición ilustraMundos. Un punto de vista íntimo y personal de lo cotidiano y la atención al protagonismo de las pequeñas cosas forma parte de su apuesta como artista. Más información sobre su obra: http://kristinasabaite.blogspot.com/

The Lithuanian illustrator Kristina Sabaite will offer other look from and in favour of the diversity present in ilustraMundos exhibition. A cozy and personal point of view of the daily life and the attention to the protagonism of tiny things is part of his bet as artist. More information about his work: http://kristinasabaite.blogspot.com/

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Marc Taeger, o camiño da experimentación / el camino de la experimentación / a way of experimentation

O ilustrador suízo Marc Taeger representa un punto de encontro entre estilos, tendencias e técnicas, coa experimentación como meta constante. Autor de libros, propostas publicitarias, murais decorativos e vídeo animacións, Taeger intervirá no congreso internacional “Ilustrando a Diversidade” e exporá parte da súa obra -algunha creada ex professo para a exposición- en ilustraMundos. Máis información sobre este autor: www.marquski.com

El ilustrador suizo Marc Taeger representa un punto de encuentro entre estilos, tendencias y técnicas, con la experimentación como meta constante. Autor de libros, propuestas publicitarias, murales decorativos y vídeo animaciones, Taeger intervendrá en el congreso internacional “Ilustrando la Diversidade” y expondrá parte de su obra -alguna creada ex professo para la exposición- en ilustraMundos. Más información sobre este autor: www.marquski.com

The Swiss illustrator Mac Taeger represents a meeting point between styles, tendences and tecnics, in his constant search of experimentation. Author of books, spots, decorative walls and video animations, Taeger will participate in “Illustrating Diversity” international congress and he will present his work -some proposals specially created for this exhibition- in ilustraMundos. Further information about this author:  www.marquski.com

Publicado en Ilustradores/as | Deixar un comentario

Antonio Seijas, a nova ilustración galega / la nueva ilustración gallega / the new Galician illustration

Antonio Seijas é un dos máis interesantes valores da ilustración galega máis recente.  Autor de cómic e de animación, mantén unha liña na que a superposición de soportes e técnicas lle axuda a atopar novas canles de expresión. Ademais de expoñer parte da súa obra en ilustraMundos, tamén participará como relator no congreso internacional “Ilustrando a Diversidade”.  Máis información sobre a súa obra en: www.antonioseijas.com

Antonio Seijas es uno de los más interesantes valores de la ilustración gallega más reciente.  Autor de cómic y de animación, mantiene una línea en la que la superposición de soportes y técnicas le ayuda a encontrar nuevas vías de expresión. Además de expoñer parte de su obra en ilustraMundos, también participará como relator en el congreso internacional “Ilustrando la Diversidad”.  Más información sobre su obra en: www.antonioseijas.com

Antonio Seijas is one of the most interesting members in the new Galician illustration.  Comic and animation’s author, he follows a line of imbrication between new technics, styles and media as  a new way of expresion. He will present part of his work in ilustraMundos exhibition, and he also will participate as speaker in “Illustrating Diversity” international congress. Further information about Antonio Seijas in: www.antonioseijas.com

Publicado en Ilustradores/as | Deixar un comentario

Piet Grobler, unha imaxe de Africa / una imagen de Africa / an Africa’s image

Piet Grobler é un ilustrador sudafricano que conseguiu, antes que ningún outro no seu continente, situar a Africa no mapa da ilustración mundial. Gañador dos principais premios internacionais, consegue introducir na súa obra a marca onírica da oralidade do seu país. Profesor de álbum ilustrado na Anglia Ruskin University de Cambridge, orixinais da súa obra serán expostos no Pazo de Fonseca dentro da exposición ilustraMundos. Máis información sobre Piet Grobler en: www.pietgrobler.com

Piet Grobler es un ilustrador sudafricano que ha conseguido, antes que ningún otro en su continente, situar a Africa en el mapa de la ilustración mundial. Ganador de los principales premios internacionales, consigue introducir en su obra la marca onírica de la oralidad de su país. Profesor de álbum ilustrado en la Anglia Ruskin University de Cambridge, originales da su obra serán expuestos en el Palacio de Fonseca dentro de la exposición ilustraMundos. Más información sobre Piet Grobler en: www.pietgrobler.com

Piet Grobler is a South African illustrator who was able, first than other in his continent, to include Africa in the world illustration map. Winner of the most relevant  internationals awards, he introduces in his work an oniric reference to the orality from his native country. He lectures picture book illustration on an ad hoc basis at Anglia Ruskin University in Cambridge. Original pieces from his work will be at Fonseca Palace in ilustraMundos exhibition. Further information about Piet Grobler in: www.pietgrobler.com

Publicado en Ilustradores/as | Deixar un comentario